Analysis Libri Hoseae Prophetae Tradita Ab Amando Polano (1601)