Moyses Viator, Seu Imago Militantis Ecclesiae Mosaicis Peregrinantis Synagogae (1636)