Poesis Christiana, Palaestinae, Sev Historae Sacrae, Libri Novem (1589)