Sancti Agobardi Episcopi Ecclesiae Lugdunensis Opera (1605)